nr. 43 din data 24.04.2014 privind aprobarea sumelor necesare pentru decontarea navetei cadrelor didactice pentru luna martie 2014

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂREA NR.43/2014

 

Privind aprobarea sumelor necesare pentru
decontarea navetei

cadrelor didactice pentru luna martie  2014

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, întrunit în ședința ordinară
din data de 24 aprilie  2014;

Văzând Referatul de specialitate întocmit de director executiv “ Direcția
economică , înregistrat sub nr. 8.781/16.04.2014;

În baza Instrucțiunilor  nr.2/17.02.2011, aprobate de către Ministerul
Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului;

În temeiul art. 36 alin. (1) și al 
art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică
locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. Se aprobă sumele
necesare pentru decontarea navetei cadrelor didactice pentru luna  martie 2014, conform Anexei nr.1 , care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu aducerea la
îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului
Târnăveni.

 

Președinte de ședință,

     Bunea
Teofil

 

 

                                                                             Avizează
pentru legalitate

                                                                                                 Secretar,

                                                                                    Groza Viorel Răzvan