nr. 48 din data 29.05.2014 privind cuantumul cotizatiei pentru anul 2014 care va fi platita de municipiul Tarnaveni catre A.D.I. ECOLECT

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL

                                                                                                                     

HOTĂRÂREA NR.48/2014

Privind cuantumul cotizației pentru anul 2014 care va fi
plătită de municipiul Târnăveni către A.D.I. ECOLECT

           

Consiliul local al municipiului Târnăveni, întrunit în ședința ordinară din data de 29 mai 2014;

Conform Hotărârii nr.2/27.11.2013
emisă de către A.D.I. ECOLECT MUREȘ.

            Văzând Referatul de specialitate întocmit de sing.Coros Elena din
cadrul Compartimentului Unitate Locală de Monitorizare, înregistat cu nr.
11.124/19.05.2014.

            În temeiul prevederilor art 36
alin.(1) si art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația
publică locală,republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

            Art.1.Se stabilește cuantumul cotizatiei de 4.000 lei pentru anul 2014 care
va fi plătită de municipiul Târnăveni către ADI ž ECOLECT MUREȘ .

Art.2. Hotărârea
Consiliului Local nr. 55/2008 se revocă.

Art.3.Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri
se împuternice
ște
Primarul Muncipiului Târnăveni.

                       

              
Președinte
de ședință

            Cimpoca Alin Claudiu

                                                                                   

                                                                                   
Avizează pentru legalitate

                                                                                                     
Secretar,

                                                                                      
 Groza Viorel Razvan