nr. 47 din data 29.05.2014 privind alocarea din bugetul local al municipiului Tarnaveni pe anul 2014 a sumei de 20.000 lei pentru finantarea unor cheltuieli stabilite in baza Protocoalelor de colaborare cu asociatiile din municipiul Tarnaveni

ROMÂNIA                                                                                     

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR.47/2014

 

Privind
alocarea din bugetul local al municipiului Târnăveni pe anul 2014 a sumei de
20.000 lei pentru finanțarea unor cheltuieli stabilite  în baza Protocoalelor de colaborare cu
asociațiile din municipiul Târnăveni

 

Consiliul
Local al Municipiului Târnăveni, întrunit în ședința ordinară din data de 29  mai  2014;

Văzând Referatul
de specialitate întocmit de director executiv “ Direcția economică ,
înregistrat sub nr. 11.018/16.05.2014;

În baza ar.5.1
din  Protocolul de colaborare nr.7523/11/01.04.2014
încheiat între municipiul Târnăveni și Asociația žJunii Târnavei  Târnăveni
aprobat prin H.C.L. nr.19/27.02.2014 și art.5.1 din   Protocolul de colaborare nr.7524/10/01.04.2014
încheiat între municipiul Târnăveni și Asociația Asociația Tineretului Maghiar de pe Valea
Târnavei-Mici
 Târnăveni aprobat prin H.C.L. nr.20/27.02.2014;

În temeiul
art. 36 alin. (1) și alin.(6) lit a) și alin.(7) lit.a) și ale   art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001,
privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și
completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art. 1. Se aprobă alocarea din bugetul
local al municipiului Târnăveni a sumei de 20.000 lei pentru finanțarea unor
cheltuieli stabilite  în baza
Protocoalelor de colaborare cu asociațiile din municipiul Târnăveni, respectiv
cheltuielile cu transportul
necesare
pentru participarea acestora la diferite acțiuni, după cum urmează:

                                                                                                                                   (lei)

        Asociația Junii Târnavei                                                                   13.744     

       Asociația
Tineretului Maghiar de pe Valea Târnavei-Mici             6.256

 

Art. 2.  Suma de 20.000 lei va fi asigurată din creditele  bugetare prevăzute în bugetul local al
municipiului Târnăveni pe anul 2014,  la
cap. 67.02 “ Cultură, recreere, religie , titlul 59 “ Asociații și fundații.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a
prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.

 

 

           Președinte de ședință,

           Cimpoca Alin Claudiu

 

 

 

 

                                                                                       Avizează pentru legalitate

                                                                                                          Secretar,

                                                                                          Groza Viorel Răzvan