nr. 49 din data 29.05.2014 privind aprobarea sumelor necesare pentru decontarea navetei cadrelor didactice pentru luna aprilie 2014

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂREA NR.49/2014

Privind aprobarea sumelor necesare pentru
decontarea navetei

cadrelor didactice pentru luna aprilie  2014

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, întrunit în ședința ordinară
din  data de 29 mai 2014;

Văzând Referatul de specialitate întocmit de director executiv “ Direcția
economică , înregistrat sub nr. 11.178/20.05.2014;

În baza Instrucțiunilor  nr.2/17.02.2011, aprobate de către Ministerul
Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului;

În temeiul art. 36 alin. (1) și al 
art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică
locală, republicată,cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. Se aprobă sumele
necesare pentru decontarea navetei cadrelor didactice pentru luna  aprilie 2014, conform Anexei nr.1 , care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu aducerea la
îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului
Târnăveni.

 

Președinte de ședință,

        
Cimpoca Alin Claudiu

                                                                                   

                                                                                      
Avizează pentru legalitate

                                                                                                       Secretar,

                                                                                        
Groza Viorel Razvan