nr. 50 din data 29.05.2014 privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al municipiului Tarnaveni a bunurilor cuprinse in Anexa nr.1, scoaterea din functiune in vederea valorificarii sau casarii lor dupa caz si retragerea dreptului de concesiune asupra bunurilor inscrise in Anexa nr.1

ROMÂNIA                                                                                                

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL
TÂRNĂVENI

CONSILIUL
LOCAL

 

HOTĂRÂREA
NR.50/2014

Privind aprobarea  
trecerii din domeniul public în domeniul privat al municipiului
Târnăveni a bunurilor cuprinse în Anexa nr.1, scoaterea din funcțiune în
vederea  valorificării sau casării  lor după caz 
și retragerea dreptului de concesiune asupra  bunurilor înscrise în Anexa nr.1

 

            Consiliul
local al Municipiului Târnăveni, întrunit în sedința ordinară din data de 29  mai 2014;

          Având în vedere Referatul de specialitate  privind  privind
aprobarea   trecerii din domeniul public
în domeniul privat al municipiului Târnăveni a bunurilor cuprinse în Anexa nr.1
, scoaterea din funcțiune în vederea 
valorificării sau casării  lor
după caz  și retragerea dreptului de concesiune
asupra  bunurilor înscrise în Anexa nr.1,
întocmit  în cadrul Direcției economice și înregistrat
sub nr. 10.940/15.05.2014;

           Văzând
Adresa nr.207.558/09.05.2014 înaintată de
S.C. Compania Aquaserv S.A
Tg.MUREȘ ;

În conformitate cu dispozițiile O.G. nr.112/2000 pentru
reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a
activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al
unităților administrativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare;

            În temeiul
art. 36 alin. (1) și al  art. 45 alin.(3)
din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată, cu
modificările și completările ulterioare,

 

                                                                                                                     

HOTĂRĂȘTE:

 

            Art.1.
Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului
Târnăveni a bunurilor cuprinse în Anexa nr.1, care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.

            Art.2. Se aprobă scoaterea din
funcțiune a mijloacelor fixe cuprinse în Anexa nr.1 în vederea  valorificării sau casării, după caz .

            Art.3.
Se aprobă  modificarea Contractului de
delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare
nr.22/202662/2010, în sensul retragerii dreptului de concesiune al 
S.C. Compania Aquaserv S.A Tg.MUREȘ  asupra
bunurilor cuprinse în Anexa nr.1.

            Art.4. Se împuternicește
Președintele Consiliului Județean MUREȘ domnul Ciprian Dobre, să semneze actul
adițional la Contractul de
delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare
cu apă și de canalizare nr.22/202662/2010, încheiat cu
S.C. Compania Aquaserv S.A
Tg.MUREȘ privind modificarea listei bunurilor proprietate publică a
municipiului Târnăveni concesionate operatorului regional.

Art.5. Cu aducerea
la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului
Târnăveni.

 

 Președinte
de ședință,

            Cimpoca Alin Claudiu

                                                                                   

                                                  
                                                    Avizează
pentru legalitate

                                                                                                                      
Secretar,

                                                                     
                                     Groza Viorel
Razvan