nr. 51 din data 29.05.2014 privind cuprinderea in domeniul public al municipiului Tarnaveni a doua parcele de teren, care au fost trecute din domeniul public al judetului Mures in domeniul public al municipiului Tarnaveni

ROMÂNIA                                                                                                

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL
TÂRNĂVENI

CONSILIUL
LOCAL

 

 

HOTĂRÂREA
NR.51/2014

Privind cuprinderea
în domeniul public al municipiului Târnăveni 
a două parcele de teren, care au
fost trecute din domeniul public al județului MUREȘ în domeniul public al
municipiului Târnăveni

 

Consiliul
local al Municipiului Târnăveni, întrunit  în sedința ordinară din data de 29  mai 2014;

          Având în vedere Referatul de
specialitate  privind aprobarea
cuprinderii în domeniul public al municipiului Târnăveni a două parcele de
teren, care au fost trecute din domeniul public al județului MUREȘ în domeniul
public al municipiului Târnăveni  în baza
Hotărârii Consiliului Județean MUREȘ nr.7/30.01.2014, întocmit  în cadrul Compartimentului Cadastru-Baza de
Date și înregistrat sub nr.
11.323/21.05.2014;

            Ținând cont de prevederile Legii
nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și
completările ulterioare.

            În temeiul
art. 36 alin. (2) lit. c , alin.(5) lit a  și alin.(9),    art.
45 alin.(3) și a art.123 din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația
publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

                                                                                                                     

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. Se aprobă cuprinderea în domeniul
public al municipiului Târnăveni  
a două
parcele de teren, care au fost trecute din domeniul public al județului MUREȘ
în domeniul public al municipiului Târnăveni 
în baza Hotărârii Consiliului Județean MUREȘ nr.7/30.01.2014,
astfel:

a).Teren în
suprafață de 1940 mp, înscris în C.F. 1194/N- Târnăveni, având nr.cad 971/1.

b).Teren în
suprafață de 3992 mp, parte din imobilul înscris în C.F. 1196/N “Târnăveni,
nr.cad. 971/3, care în urma dezmembrării s-a înscris în C.F. 1196/N- Târnăveni,
având nr.cad.1454.

        Art.2. Cu aducerea
la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului
Târnăveni.

 

            Președinte de ședință,

          Cimpoca Alin Claudiu

                                                                                   

                                                                                        Avizează pentru legalitate

                                                                                                     
    Secretar,

                                                                                 
           Groza Viorel Razvan