nr. 65 din data 31.07.2014 privind alocarea din bugetul local al municipiului Tarnaveni pe anul 2014 a sumei de 10.000 lei pentru finantarea unor cheltuieli stabilite in baza art.6 din Contractul de asociere nr.585/2007 incheiat cu Asociatia Amicitia Tarnaveni

ROMÂNIA                                                                   


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


HOTĂRÂREA NR.65/2014


Privind alocarea din bugetul local al municipiului Târnăveni pe anul 2014 a sumei de 10.000 lei pentru finanțarea unor cheltuieli stabilite  în baza  art.6 din Contractul de asociere nr.585/2007  încheiat cu Asociația Amiciția  Târnăveni


 


Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, întrunit în ședința ordinară din data 31  iulie  2014;


Văzând Referatul de specialitate întocmit de director executiv “ Direcția economică , înregistrat sub nr.15.605/25.07.2014;


În baza art.6 din Contractul de asociere nr.585/2007, completat prin art.1 din Actul adițional nr.3/2013 încheiat între Consiliul Local al municipiului Târnăveni și Asociația Amiciția  Târnăveni


În temeiul art. 36 alin. (1) și alin.(6) lit a) și alin.(7) lit.a) și ale   art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,


 


HOTĂRĂȘTE:


 


Art.1. Se aprobă alocarea din bugetul local al municipiului Târnăveni pe anul 2014 a sumei de 10.000 lei pentru finanțarea unor cheltuieli stabilite  în baza  art.6 din Contractul de asociere nr.585/2007  încheiat cu Asociația Amiciția  Târnăveni, respectiv cheltuielile de transport pentru un număr de 23 membri ai Coralei Amicii  care vor participa la manifestările ocazionate de aniversarea celor 30 de ani de înfrățire între orașele Ronchin-Franța și Halle-Westfalia- Germania, manifestare care se va desfășura în perioada 3 “ 6 octombrie la Ronchin-Franța.


Art.2.  Suma de 10.000 lei va fi asigurată din creditele  bugetare prevăzute în bugetul local al municipiului Târnăveni pe anul 2014,  la cap. 67.02 “ Cultură, recreere, religie , titlul 59 “ Asociații și fundații.


Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni prin  Direcția economică din cadrul unității administrativ-teritoriale: municipiul Târnăveni.


 


        


Președinte de ședință,


Cosma Florin Adrian                                        


                                                                          


  Avizează pentru legalitate,


        Secretar,


       Groza Viorel Răzvan