nr. 66 din data 31.07.2014 privind aprobarea deplasarii unei delegatii oficiale la evenimentele ocazionate de implinire 30 de ani de infratire intre orasele Ronchin- Franta Westafalia Germania si semnarea Cartei de Infratire

ROMÂNIA                                                         


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


HOTĂRÂREA NR.66/2014


Privind aprobarea deplasării unei delegații oficiale la evenimentele ocazionate de împlinire 30 de ani de înfrățire între orașele Ronchin- Franța “ Westafalia “ Germania și semnarea Cartei de Înfrățire


 


Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, întrunit în ședința ordinară din data de 31 iulie 2014;


Văzând Referatul de specialitate  privind  aprobarea deplasării la Ronchin “ Franța a delegației municipiului Târnăveni condusă  de dl. primar Megheșan Nicolae Sorin  în perioada 2 “ 7 octombrie  2014, întocmit de director ex. “ Direcția economică și înregistrat sub nr.15.590/25.07.2014  ;


În baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr.518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului roman trimis în străinatate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu  modificările și completările ulterioare;


În temeiul art. 36 alin. (1) și al art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,


HOTĂRĂȘTE:


 


Art.1.            Se aprobă deplasarea la Ronchin “Franța a delegației municipiului Târnăveni  condusă  de dl. primar Megheșan Nicolae Sorin, care va participa la evenimentele ocazionate de împlinirea a 30 de ani de înfrățire între orașele Ronchin- Franța și Hale-Westfalia- Germania și semnarea Cartei de Înfrățire, care va avea următoarea componență:


          Megheșan Nicolae Sorin “primarul municipiului Târnăveni și soția Megheșan  Zsuzsanna


          Beleanu Celestin             – director ex.adj. “ Direcția Tehnică


          Mândroiu Armina Diana “ consilier local


 


Art. 2.  Deplasarea se va efectua cu avionul pe ruta Cluj Napoca “Bruxelles și retur, în perioada 2 “ 7 octombrie 2014.


Art.3. Cheltuielile ocazionate de această deplasare(cheltuielile de transport și diurna) se vor suporta din bugetul local al municipiului Târnăveni pe anul 2014.


Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni, prin Direcția economică din cadrul UAT- municipiul Târnăveni.


 


           Președinte de ședință,


Cosma Florin Adrian                                        


                                                                          


  Avizează pentru legalitate,


        Secretar,


                                                                                  Groza Viorel Răzvan