nr. 69 din data 31.07.2014 privind aprobarea Studiul de Fezabilitate si a indicatorilor economici pentru obiectivul de investitii Amenajare parc de agrement, str. V. Babes, municipiul Tarnaveni, jud. Mures

ROMÂNIA


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


HOTĂRÂREA NR.69/2014


Privind aprobarea  Studiul de Fezabilitate și a indicatorilor economici pentru obiectivul de investiții žAmenajare parc de agrement, str. V. Babes, municipiul Tarnaveni, jud. Mures 


Consiliul Local al Municipiului Târnăveni,întrunit în ședința ordinară din data de 31 iulie 2014;


         Văzând  Referatul  cu nr. 15547/24.07.2014 întocmit de ing. Muth Teodor;


         În baza art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/ 2006 privind finantele publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.


         În temeiul art. 36 alin. (1) și al art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,


 


 


HOTĂRĂȘTE:


 


         Art.1. Se aprobă  Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții žAmenajare parc de agrement, str. V. Babeș, municipiul Târnăveni, jud. MUREȘ 


 


         Art.2. Se aprobă  indicatorii tehnico- economici aferenți obiectivului de investiții žAmenajare parc de agrement, str. V. Babeș, municipiul Târnăveni, jud. MUREȘ 


 


Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției:


1.Valoarea totală (INV), inclusiv TVA (mii lei)


în prețuri  la 22.07.2014, 1 euro = 4,4408 lei curs BNR


 


Valoarea totala a investitiei:


483,091 mii lei cu T.V.A/108,785 mii Euro  din care:


“ construcții-montaj (C+M) = 419,120 mii lei (valoare cu TVA)/ 94,379 mii Euro


 


2.Eșalonarea investiției (INV/C+M):


“ anul I:


483,091( Val totala) mii lei / 419,120 (Val. constr. Montaj) mii lei (cu T.V.A.)


108,785 mii euro / 94,379 mii euro (cu T.V.A.)


 


3. Durata de realizare (luni):


– 1 luna “ Proiectul Tehnic


– 4 luni “ Execuția lucrării


4. capacități (în unități fizice și valorice):


– alei asfaltate: 943,50 mp


– bordurare alei: 900 ml


– realizare rețea de alimentare cu apa PE 32 mm: 150 ml


– branșament apă cu cămin de apometru 500 mm: 1 buc


– cămin cu vană din polietilenă 500 mm : 3 buc


– rețea electrică LES: 380 ml


– stâlpi ornamentali pentru iluminat cu instalație de legare la pământ și echipați cu 2 corpuri de iluminat fiecare: 15 buc


– bănci simple și cu spătăr cu montare: 28 buc


– amenajare zona desținata recreerii și sportului cu 4 aparate de fitness și 2 mese de tenis: 166,70 mp


– amenajare și mobilare loc de joacă pentru copii cu 13 obiecte de joacă: 1.137,50 mp


– montat cișmele  de apă: 3 buc


– dună de nisip cu gazon și statuie: 85 mp


– amenajare groapa de nisip: 13,69 mp


– imprejmuire cu gard de lemn: 141,30 ml


– toalete ecologice: 2 buc


– camera video: 1 buc


– arbuști


– flori 


 


         Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Târnăveni.


 


 


 


           Președinte de ședință,


Cosma Florin Adrian                                        


                                                                          


  Avizează pentru legalitate,


        Secretar,


                                                                                  Groza Viorel Răzvan