nr. 76 din data 25.09.2014 privind aprobarea rectificarii bugetului general al municipiului Tarnaveni pe anul 2014

ROMÂNIA                                                                         

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂREA NR.76/2014

Privind aprobarea rectificării bugetului
general al municipiului

Târnăveni pe anul 2014

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, întrunit  în ședința ordinară din data de 25 septembrie   2014;

Văzând Referatul de specialitate întocmit de director executiv “ Direcția
economică , înregistrat sub nr. 18.671/15.09.2014;

În baza prevederilor Legii
nr.356
/2013  privind 
bugetul de stat pe anul 2014
și a Legii finanțelor publice locale nr.273/2006, cu
modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 36 alin. (1) și (4) lit. a  , al 
art. 45 alin.(2), lit. a  și a art.115, alin.(1), lit. b   din Legea nr. 215 / 2001, privind
administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările
ulterioare,  

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. Se aprobă rectificarea
bugetului general centralizat al municipiului Târnăveni pe anul 2014 conform
Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu aducerea la
îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește Primarul Municipiului
Târnăveni  prin  Direcția economică din cadrul unității
administrativ-teritoriale: municipiul Târnăveni.

 

Președinte de ședință,

      
Marcu Florin

 

                                                                        

 

 

           Avizează pentru legalitate,

                                                                                                 Secretar

                                                                                      Groza Viorel Răzvan