nr. 78 din data 25.09.2014 privind aprobarea unei taxe locale

ROMÂNIA

JUDEȚUL
MUREȘ

MUNICIPIUL
TÂRNĂVENI

CONSILIUL  LOCAL

 

 

HOTĂRÂREA NR.78/2014

Privind aprobarea unei taxe locale

 

            Consiliul Local al Municipiului Târnăveni,
întrunit în ședința ordinară din data 25 septembrie 2014;

            Văzând referatul înregistrat cu nr.18655/15.09.2014 privind stabilirea taxelor de închiriere a unor suprafete de teren din
domeniul public sau privat al municipiului Tarnaveni în vederea staționării
autovehiculelor, întocmit de consilier Barbu Cristina “ șef Serviciu Impozite
și Taxe;

            Conform prevederilor art.
283 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal;

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. c și al  art. 45 alin.(2) lit. c din Legea nr. 215 /
2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1.  Se completează cap. IX din Hotărârea Consiliului Local nr.125/2013 cu
pct.38 care va avea următorul conținut:

 Taxa de închiriere a unor suprafețe de teren din
domeniul public sau privat al municipiului Târnăveni în vederea staționării autovehiculelor
în cuantum de 0,70 lei/mp/lun㠝

 

Art.2. Se vor identifica și delimita suprafețele de
teren din domeniul public sau privat pentru staționarea autovehiculelor.

 

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se
împuternicește primarul municipiului Târnăveni.

 

Președinte de ședință,

       Marcu Florin

 

 

 Avizează pentru legalitate,

                                                                                                 Secretar

                                                                                      Groza Viorel Răzvan