nr. 84 din data 25.09.2014 privind desemnarea unui consilier local care sa faca parte din consiliul de administratie al Liceului Teoretic Andrei Barseanu Tarnaveni

ROMÂNIA


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


HOTĂRÂREA NR. 84 /2014


Privind desemnarea unui consilier local care să facă parte din consiliul de administrație al Liceului Teoretic Andrei Bârseanu Târnăveni


 


 


Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, întrunit  în ședința ordinară din data 25 septembrie 2014.


În baza prevederilor Legii educație naționale nr. 1/2011, modificată și completată;.


Văzând Referatul nr.19059 /19.09.2014, întocmit de secretarul municipiului Târnăveni.


În temeiul art. 36 alin. (1) și al  art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată,


 


HOTĂRĂȘTE:


 


Articol unic. Se mandatează domnul consilier local Ciulea Pavel ca să facă parte din Consiliul de Administrație al Liceului Teoretic Andrei Bârseanu Târnăveni.


           


 


Președinte de ședință,


      Marcu Florin


                                                          


                                           Avizează pentru legalitate


            Secretar,


                                                                                                           Groza Viorel Răzvan