nr. 85 din data 25.09.2014 privind desemnarea a doi consilieri locali care s fac parte din consiliul de administraie al Colegiului Tehnic Tarnaveni

ROMÂNIA


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


HOTĂRÂREA NR.85/2014


Privind desemnarea a doi consilieri locali care să facă parte din consiliul de administrație al Colegiului Tehnic Târnăveni


 


 


Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, întrunit  în ședința ordinară din data 25 septembrie 2014.


În baza prevederilor Legii educație naționale nr. 1/2011, modificată și completată;.


Văzând Referatul nr.19060/19.09.2014, întocmit de secretarul municipiului Târnăveni.


În temeiul art. 36 alin. (1) și al  art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată,


 


HOTĂRĂȘTE:


 


Articol unic.  Se mandatează următorii consilieri locali ca să facă parte din Consiliul de Administrație al Colegiului Tehnic Târnăveni :


            1. Doamna Șerban Maria


            2. Domnul Vodă Mircea.


           


 


Președinte de ședință,


      Marcu Florin


                                                          


                                               Avizează pentru legalitate


            Secretar,


                                                                                                           Groza Viorel Răzvan