nr. 94 din data 30.10.2014 privind aprobarea rectificarii bugetului general al municipiului Tarnaveni pe anul 2014

 ROMÂNIA                                                                        

 JUDEȚUL MUREȘ

 MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
   

CONSILIUL
LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR.
 94 / 2014

privind aprobarea rectificarii bugetului general al municipiului Târnăveni pe
anul 2014

 

Consiliul
Local al Municipiului Târnăveni, întrunit în ședința ordinară din data de 30
octombrie   2014;

Văzând
Referatul de specialitate întocmit de director executiv – Direcția economică ,
înregistrat sub nr. 22.061/24.10.2014;

În baza
prevederilor Legii nr.356/2013 privind bugetul de stat pe anul 2014, O.U.G. nr.
59/2014 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2014 §i a Legii
finantelor publice locale nr.273/2006, cu modificările și completările
ulterioare;

În temeiul
art. 36 alin. (1) si (4) lit.a și al
art. 45 alin.(2), din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală,
republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă
rectificarea bugetului general centralizat al Municipiului Târnăveni pe anul
2014 conform Anexei nr.l, care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Cu aducerea la îndeplinire a
prezentei hotărâri se împuternicește Primarul Municipiului Târnăveni prin Direcția
economică din cadrul unității administrativ-teritoriale: Municipiul Târnăveni.

        

 

 

 Președinte
de ședință,

           Fodor Alexandru Iosif

 

                                                                                     

                  Avizează pentru legalitate,

                                                                                                          Secretar,

                                                                                               Groza Viorel Răzvan