nr. 116 din data 23.12.2014 Privind desemnarea unui consilier local care sa faca parte din consiliul de administratie al Liceului Teoretic Andrei Barseanu Tarnaveni

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂREA NR.116/2014

Privind desemnarea unui consilier local
care să facă parte din consiliul de administrație al Liceului Teoretic Andrei
Bârseanu Târnăveni

 

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, întrunit  în ședința ordinară din data 23 decembrie 2014.

În baza prevederilor Legii educației naționale
nr. 1/2011, modificată și completată;.

Văzând Referatul nr.25805 /16.12.2014, întocmit de secretarul
municipiului Târnăveni.

În temeiul art. 36 alin. (1) și al 
art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică
locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Articol unic. Se mandatează domnul consilier local Gligor Dorin ca
să facă parte din Consiliul de Administrație al Liceului Teoretic Andrei
Bârseanu Târnăveni.

           

 

  Președinte de ședință,

Modorcea Ovidiu Vasile

                                                                                     

 

       Avizează pentru legalitate,

                                                                                                              Secretar

                                                                                                Groza Viorel Răzvan