nr. 117 din data 23.12.2014 privind infiintarea unei statii de transport public local de calatori

 

ROMÂNIA                                                                                                

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR.117/2014

Privind
înființarea unei stații de transport public local de călători

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, întrunit în
ședința ordinară din data de 23 decembrie 2014;

Văzând
Referatul nr.25859/17.12.2014, întocmit de Compartimentul Transport Public
Local   și cererea nr. 23624/17.11.2014;

În conformitate
cu prevederile Legii serviciilor de transport public local nr.92/2007,
modificată și completată
;

În
temeiul art. 36 alin. (1) și al  art. 45
alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată,cu
modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. Se
aprobă înființarea unei stații publice de transport public local de călători pe
str. Rampei nr.7, pe traseul  Târnăveni “
Cuștelnic.

Art.2. Cu
aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește Primarul
Municipiului Târnăveni.

 

 

  Președinte de ședință,

Modorcea Ovidiu Vasile

 

                                                                                         Avizează pentru legalitate,

                                                                                                              Secretar

                                                                                                Groza Viorel Răzvan