nr. 23 din data 26.02.2015 Privind aprobarea Strategiei de dezvoltare local a municipiului Trnveni, jud. Mure, pentru perioada 2014-2020

ROM ÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR.23/26.02.2015

Privind aprobarea  Strategiei de dezvoltare locală a municipiului Târnăveni, jud. MUREȘ, pentru
perioada 2014-2020

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, întrunit în ședința ordinară din data de 26 februarie 2015;

 Văzând  Referatul cu nr. 369/08.01.2015 întocmit de director ex. adj. ing. Beleanu Celestin;

             În baza  Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

             În temeiul art. 36 alin. (1) și al  art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. Se aprobă  Strategia de dezvoltare locală a municipiului Târnăveni, jud. MUREȘ, pentru perioada 2014-2020.

 

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul municipiului Târnăveni.

 

 

      Președinte de ședință,
        Sim Florin Daniel

 

Avizează pentru legalitate
                                                                                          
       Secretar,   

Groza Viorel Răzvan

 

 

SDL Tarnaveni-pentru perioada 2014-2020