nr. 37 din data 26.03.2015 Privind aprobarea organizarii retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din Municipiul Tarnaveni pentru anul scolar 2015-2016

R O M N I A                                                                               

JUDEȚUL
MUREȘ

MUNICIPIUL
TÂRNĂVENI

CONSILIUL
LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR.
37/26.03.2015

Privind aprobarea organizării rețelei școlare a
unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Târnăveni
pentru 
 anul școlar
2015-2016

 

 

Consiliul Local al
Municipiului Târnăveni, întrunit în ședința ordinară din data de 26  martie
2015;

Văzând Referatul de
specialitate nr. 15.632/05.03.2015, întocmit de director executiv “ Direcția
economică;

În conformitate
cu  prevederile art.19, alin.(4),
art.61, alin.(2) din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și
completările ulterioare  și
prevederile  art.36, alin.(2),
lit. d  si ale alin.(6), lit. a , punctul 1 din Legea nr. 215/2001 a
administrației publice locale republicată si ulterior modificată și
completată

În temeiul art. 36
alin. (1) și al art. 45 alin.(1) din Legea nr.215/ 2001 privind administrația
publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1.
Se aprobă organizarea rețelei școlare a unităților 
de învătământ preuniversitar de stat din Municipiul Târnăveni 
pentru anul școlar 2015-2016, conform Anexei nr.1 , care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.2.
Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul
Municipiului Târnăveni.

 

           

 Președinte
de ședință,

     Torok
Cristina

                                                                                                          
Avizează pentru legalitate,

                                                                                                                         
Secretar,

                                                                                                               
Groza Viorel Răzvan

 

–   Anexa nr.