nr. 38 din data 26.03.2015 Privind aprobarea contului de execuie al bugetului general al Municipiului Tarnaveni si a situatiilor financiare pe anul 2014

ROMÂNIA                                                                                     

JUDEȚUL
MUREȘ

MUNICIPIUL
TÂRNĂVENI

CONSILIUL
LOCAL

 

 

HOTĂRÂREA NR.
38/26.03.2015

 

Privind
aprobarea  contului de execuție al
bugetului general al   Municipiului Târnăveni și a
situațiilor financiare pe anul 
2014

 

Consiliul Local al Municipiului
Târnăveni, întrunit în ședința ordinară din data 26 martie
2015;

 Văzând  Raportul   de performanță la proiectul de hotărâre
privind aprobarea  contului de
execuție al bugetului general al municipiului Târnăveni  și
a situațiilor financiare pe anul 
2014, întocmit în cadrul  Direcției economice 
și înregistrat sub nr. 6.823
/19.03.2015;

În baza art.57 
din Legea finanțelor publice locale nr.273/2006, cu modificările și
completările ulterioare;

În temeiul art. 36 alin. (1) și al 
art. 45 alin.(2) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică
locală, republicată, cu modificările și completările
ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se
aprobă contul de execuție al bugetului local al municipiului Târnăveni pe anul
2014, conform anexelor nr. 1 “ 3 care fac parte integrantă din prezenta
hotărâre.

Art.2. Se
aprobă contul de execuție al bugetului instituțiilor publice și activităților
finanțate integral sau parțial din venituri proprii al municipiului Târnăveni pe
anul 2014, conform anexelor nr. 4 “ 6, care fac parte integrantă din prezenta
hotărâre.

Art.3. Se aprobă
Situațiile financiare încheiate la 31.12.2014, conform anexelor nr.7-11, care
fac parte integrantă din prezenta
hotărâre.

Art.4. Cu
aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește Primarul
Municipiului Târnăveni.

 

 

 Președinte
de ședință,

      Torok
Cristina

                                                                                                  
Avizează pentru legalitate,

                                                                                                   
             
Secretar,

                                                                                                        
Groza Viorel Răzvan

–   Anexele nr.
1-3 

–   Anexele nr.
4-6  

–   Anexele nr.
7-11