nr. 40 din data 26.03.2015 Privind validarea modificarilor efectuate prin Dispozitia Primarului nr. 332/23.03.2015 asupra bugetului general consolidat al municipiului Tarnaveni pe anul 2015

ROMÂNIA                                                                                     

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂREA NR.40/26.03.2015

Privind validarea
modificărilor efectuate prin Dispoziția Primarului
nr. 332/23.03.2015
asupra bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni  pe anul 2015

 

 

Consiliul
Local al Municipiului Târnăveni, întrunit în ședința ordinară din data de 26 martie
 2015;

Văzând Referat de specialitate la proiectul de hotărâre privind validarea modificărilor efectuate prin Dispoziția Primarului nr. 332/23.03.2015 asupra

 bugetului general consolidat al
municipiului Târnăveni  pe anul 2015
, întocmit de director ex.- Direcția
economică
, înregistrat sub nr.  7365/25.03.2015;

În baza prevederilor
art.82 din  Legea finanțelor publice
locale nr.273/2006, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul
art. 36 alin. (1) și al  art. 45 alin.(2)
din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată,cu
modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se validează modificările
efectuate prin Dispoziția primarului nr.332/23.03.2015, asupra bugetului general
consolidat al municipiului Târnăveni  pe
anul 2015, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.

Art. 2.   Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește
Primarul Municipiului Târnăveni 
prin  Direcția economică din
cadrul unității administrativ-teritoriale: municipiul Târnăveni.

 

 

Președinte de ședință,

    
Torok Cristina

 

       

 

         Avizează pentru legalitate,

      
Secretar,

       Groza Viorel Răzvan