nr. 43 din data 26.03.2015 Privind aprobarea sumelor necesare pentru decontarea navetei cadrelor didactice pentru luna februarie 2015

ROMÂNIA                                                                         

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 43/26.03.2015

Privind aprobarea sumelor necesare pentru
decontarea navetei

cadrelor didactice pentru luna  februarie 2015

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, întrunit în ședința ordinară
din data de 26 martie  2015;

Văzând Referatul de specialitate întocmit de director executiv “ Direcția
economică , înregistrat sub nr. 6815/19.03.2015;

În baza Instrucțiunilor  nr.2/17.02.2011, aprobate de către Ministerul
Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului;

În temeiul art. 36 alin. (1) și al 
art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică
locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. Se aprobă sumele
necesare pentru decontarea navetei cadrelor didactice pentru luna  februarie 2015, conform Anexei nr.1 , care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu aducerea la
îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului
Târnăveni.

 

Președinte de ședință,

    
Torok Cristina

                                                                                        Avizează pentru legalitate,

      
Secretar,

      
Groza Viorel Răzvan