nr. 45 din data 26.03.2015 Privind aprobarea PLANULUI DE ORDINE SI SIGURANTA PUBLICA al muncipiului Tarnaveni si al localitatilor componente, CUSTELNIC, BOTORCA si satul apartinator BOBOHALMA

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR.45/26.03.2015

Privind aprobarea PLANULUI DE ORDINE ȘI
SIGURANȚĂ PUBLICĂ al muncipiului Târnăveni și al localităților componente,
CUȘTELNIC, BOTORCA și satul aparținător BOBOHALMA 

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, întrunit în ședința ordinară
din data de 26 martie 2015;

Văzând Referatul de specialitate nr. 6533/17.03.2015, întocmit de d-l Director
Executiv Ec. Ghurghean Crișan.

În baza prevederilor Legii nr. 155/2010 privind
Poliția Locală și a dispozițiilor Regulamentului cadru de organizare și
funcționare a poliției locale, aprobat prin H.G.R. nr. 1332/2010;

În conformitate cu Ordinul MAI nr. 92/05.05.2011
prin care se aprobă metodologia de elaborare a planului de ordine și siguranță
publică al poliției locale;

În temeiul art. 36 alin. (6), lit.a), pct. 7 și al  art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215/ 2001,
privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și
completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă žPLANUL DE
ORDINE ȘI SIGURANȚĂ PUBLICĂ al muncipiului Târnăveni și al localităților
componente, CUȘTELNIC, BOTORCA și satul aparținător BOBOHALMA .

Art.2. Acest plan face parte
integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Cu aducerea la
îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Poliția Locală a muncipiului
Târnăveni.

 

Președinte de ședință,

                   Torok Cristina                 
                                 Avizeaz
ă pentru legalitate,

           Secretar,

                                                                                                             Groza Viorel Răzvan