nr. 47 din data 26.03.2015 Privind aprobarea asocierii Municipiului Tarnaveni cu Asociatia Armonia Tarnaveni

R O M N I A

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR.47/26.03.2015

Privind aprobarea asocierii Municipiului
Târnăveni  cu Asociația
œArmonia  Târnăveni

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, întrunit  în ședința ordinară din data 26 martie 2015;

Văzând referatul nr. 6631/18.03.2015 întocmit de secretarul municipiului
Târnăveni;

În temeiul art. 36 alin. (6) lit.a), alin.(7)  lit.a)  și al 
art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică
locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. Se aprobă asocierea
muncipiului Târnăveni cu Asociația žArmonia  Târnăveni, respectiv încheierea
unui protocol de colaborare între cele două părți.

 

Art. 2. Protocolul de colaborare
face parte integrantă din prezenta hotăr
âre.

 

Art.3. Cu aducerea la
îndeplinire se împuternicește Primarul municipiului Târnăveni.

           

               Președinte
de ședință,

                  Torok Cristina

Avizează pentru
legalitate,

        Secretar,

                                                                                                     Groza Viorel Răzvan