nr. 53 din data 26.03.2015 Privind aprobarea cuantumului unor taxe speciale pe anul 2015 percepute prin Compartimentul Agricol

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL
TÂRNĂVENI

CONSILIUL  LOCAL

HOTĂRÂREA
NR. 53/26.03.2015

Privind
aprobarea cuantumului unor taxe speciale pe anul 2015 percepute prin
Compartimentul Agricol

 

            Consiliul local al Municipiului Târnăveni, întrunit în
ședința ordinară din data de 26 martie 2015;

            Văzând referatul înregistrat sub nr.
7357 din 25.03.2015 întocmit de consilier Barbu Elena Cristina;

            În temeiul art. 282 alin. (1) și alin.
(3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal;

Având în vedere prevederile art. 5 alin.
(2) și ale art. 8 alin. (2) din Legea nr. 
145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor
din sectorul agricol;

            În temeiul art. 36 alin.(1)  și al art. 45 alin.(2)  lit.c) din Legea nr.215/2001privind
administrația publică locală
,republicată,
cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.
Se
aprobă pentru anul 2015 taxele speciale percepute de  Compartimentul Agricol, după cum urmează:

  
Taxa pentru eliberarea atestatului de producător   “ 20 lei;


 Taxa pentru eliberarea carnetului de
comercializare a produselor din sectorul agricol – 20 de  lei;

Art.2. Prevederile
HCL nr. 90/2014 privind aprobarea
impozitelor și taxelor locale pentru anul 2015 se modifică prin completarea
capitolului IV din Anexa cu taxele prevăzute la art. 1 și abrogarea
următoarelor taxe:

         
Taxă pentru eliberarea certificatelor de producător                               31 lei

         
Taxă pentru vizarea trimestrială a certificatelor de
producător              16 lei

Art.3. Cu
aducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se împuternicește Primarul
Municipiului Târnăveni prin Compartimentul Agricol din cadrul unității
administrativ-teritoriale.

Președinte
de ședință,

     Torok Cristina

                                                                                                   Avizează pentru legalitate,

       Secretar,

       Groza Viorel Răzvan