nr. 108 din data 24.09.2015 privind darea in folosinta gratuita a spatiului situat in municipiul Tarnaveni, str. 1 Mai, nr.1 catre Inspectoratul de Politie al Judetului Mures

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 108/24.09.2015

Privind darea în folosință gratuită a
spațiului situat în municipiul Târnăveni, str. 1 Mai, nr.1 către Inspectoratul
de Poliție al Județului MUREȘ

 

Consiliul
Local al Municipiului Târnăveni, întrunit în sedința ordinară  din data de 24 septembrie 2015;

             Văzând referatul nr. 18814 / 17.09.2015, întocmit
de cons. Damian Carmen, privind darea în folosință gratuită a spațiului situat în Târnăveni, str.1
Mai, nr.1;

             În temeiul art. 36 alin.(1), al art.
45 alin.(3) și al art. 124 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică
locală, republicată cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

 

Art. 1. Se aprobă darea în folosință
gratuită a spațiului situat în Târnăveni, str., 1 Mai, nr.1, în suprafață de
52,0 mp.,  pe o perioadă de 3 ani,
Inspectoratului de Poliție al Județului MUREȘ.

            Art.2. Se aprobă Contractul de comodat
având ca obiect spațiul spațiului situat în Târnăveni, str., 1 Mai, nr.1, în
suprafață de 52,0 mp., anexă la prezenta hotărâre.

          Art.
3.
Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește
primarul municipiului Târnăveni.

 

Președinte de ședință,

                   Gligor Dorin

 

                                                                                  Avizează
pentru legalitate,

                                                                                                 Secretar,

                                                                                      Groza Viorel Răzvan

 

 

 

 

 

CONTRACT DE COMODAT

Privind imobilul
situat în str. 1 Mai, nr.1

NR. 6 / 28.09.2015

În temeiul Hotărârii
Consiliului Local al Municipiului Târnăveni nr.108/24.09.2015

 

 

Încheiat între,

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI, cu
sediul în municipiul Târnăveni, Piața Primariei nr.7, Județul MUREȘ,
reprezentat legal de primar jrs. Megheșan Nicolae Sorin, în calitate de
COMODANT , pe de o parte

și

INSPECTORATUL DE POLIȚIE AL
JUDEȚULUI MUREȘ cu sediul în Târgu- MUREȘ ,str. Borsos Tamas, nr .16,
judetul MUREȘ,  reprezentat prin
cms. șef Bîltag Dumitru, în calitate de COMODATAR, pe de alta parte.

Am convenit încheierea
prezentului contract de comodat cu respectarea urmatoarelor clauze:

 

II.        OBIECTUL
CONTRACTULUI

 

Art.1. Obiectul contractului
este darea în folosință gratuită a spațiului din imobilul situat administrativ
în Municipiul Târnăveni str. 1 Mai, nr. 1, 
in suprafata utila de 52,0 mp. sediu- proprietatea Municipiului Târnăveni,
în scopul amenajării arhivei Poliției Municipiului Târnăveni.

Art.2.Predarea-primirea
obiectului comodatului va fi consemnată în procesul-verbal de predare-primire
care se încheie în termen de trei zile lucratoare de la data încheierii
contractului și constituie anexa nr. 1 la prezentul contract și parte
integrantă din aceasta .

 

 

 

 

III.      DURATA
CONTRACTULUI

 

Art.3 Contractul este valabil pe o
perioada de 3 ani din momentul predării-primirii imobilului.

IV.      OBLIGAȚIILE
COMODANTULUI

 

Art.4 Să predea comodatarului în
stare de folosință spațiul sus menționat și să asigure folosința pasnică și
linistită.

 

V.        OBLIGAȚIILECOMODATARULUI.Art.5 Comodatarul se obligă:

a)    
să întrebuințeze spațiul ca bun
proprietar;

b)     să întrebuințeze spațiul numai pentru destinația determinata prin convenția
părților;

c)      să restituie la scadență spațiul împrumutat în starea în care la primit;

d)     va suporta riscul deteriorării sau pieirii spațiului în cazul
întrebuințării acestuia în mod necorespunzator;

e)      să respecte normele PSI, întreaga raspundere pe linie de PSI revenindu-i în
totalitate pe parcursul derulării contractului;

f)      să elibereze imobilul în termen de 15 zile în urmatoarele cazuri: expirarea
termenului contractual, rezilierea contractului, precum și somației transmise
de Consiliul Local Târnăveni în vederea realizării unor lucrări de interes
public sau în vederea realizării procedurilor de vânzare;

g)     să încheie contracte cu furnizorii de utilități și să achite la termenele
stabilite contravaloarea facturilor emise de aceștia;

 

VI. ÎNCHIRIEREA SAU CESIUNEA

 

Art.6 Închirierea, darea în
folosință sau cesiunea în tot sau în parte a obiectului contractului nu este
permisă.

 

VII. FORTA MAJORĂ

 

Art.7 Forța majoră
exonerează de raspundere partea care o invocă și care o dovedește.

 

VIII. STINGEREA EFECTELOR COMODATULUI

 

Art.8 Raporturile
contractuale încetează prin restituirea spațiului în stare corespunzătoare, la
termenul prevăzut în contract.

În cazul nerespectării
obligațiilor de către una dintre părți, cealaltă parte poate denunța unilateral
contractul cu condiția notificării intenției sale cu cel putin 15 zile înaintea
încetării locațiunii.

În caz de forta majoră .

Prelungirea contractului
poate interveni cu acordul părților, prin act aditional, cu renegocierea
clauzelor.

 

 


IX.LITIGII

 

Art.9  Litigiile de orice fel decurgând din
executarea prezentului contract de comodat, se vor soluționa pe cale amiabilă.

În cazul în care acest lucru
este imposibil, litigiul va fi dedus spre soluționare instantelor judecatorești
de drept comun.

 

X. CLAUZE FINALE

Art.10  Prezentul contract s-a încheiat în baza Legii
215/2001 “Legea administrației publice locale, precum și în baza Hotărârii
Consiliului Local al Municipiului Târnăveni nr. 108/24.09.2015.

Încheiat astazi 28.09.2015
în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

 

 

                        COMODANT,                                                     
COMODATAR

               MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


 


PRIMAR


Jrs. Megheșan Nicolae Sorin


 


 


 


Director executiv direcția economică


Ec. Muth Rodica


 


 


 


Compartiment Juridic


Cj. Rațiu Adnana


 


 


Control financiar preventiv


Ec. Barbu Cristina


 


 


 


 


Întocmit


Cons. Damian Carmen 


INSPECTORATUL DE POLIȚIE al JUDEȚULUI MUREȘ


 


ȘEF IPJ MUREȘ


Cms. Sef  Bîltag Dumitru


 


 


 


CONTABIL SEF


Cms. Sef  Pîrvu Cătălin


 


 


 


 


 


CONSILIER JURIDIC


Cms. Căliman Claudiu