nr. 116 din data 29.10.2015 Privind aprobarea executiei bugetului general consolidat al municipiului Tarnaveni la data de 30.09. 2015

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂREA NR.116/29.10.2015

Privind 
aprobarea  execuției  bugetului general consolidat

 al municipiului
Târnăveni  la data de 30.09. 2015

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni,
întrunit în ședința ordinară din data de  29 octombrie 2015;

Văzând Referatul de specialitate
privind  aprobarea  execuției 
bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni  la data de 30.09. 2015  întocmit în cadrul  Direcției economice și înregistrat sub nr.21.278/21.10.2015;

În baza art. 49 alin (12)din  Legea finanțelor publice locale nr. 273/2006,
cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 36 alin. (1) și al  art. 45 alin.(2) din Legea nr. 215 / 2001,
privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și
completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.
1.
Se aprobă contul de execuție al
bugetului local al municipiului Târnăveni la data de 30.09.2015, conform
anexelor nr. 1 “ 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.
2.
Se aprobă contul de execuție al
bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial
din venituri proprii al municipiului Târnăveni la data de 30.09.2015, conform
anexelor nr. 4 “ 6, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Se aprobă contul de execuție al bugetului fondurilor
externe nerambursabile al municipiului Târnăveni la data de 30.09.2015, conform
anexelor nr. 7 “ 9, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se
împuternicește Primarul Municipiului Târnăveni.

 

Președinte de ședință,

                 Bunea Teofil

 

  
Avizează pentru legalitate,

                                                                                   Secretar,

                                                                         Groza Viorel Răzvan

 

–   Anexa –