nr. 137 din data 26.11.2015 privind aprobarea diminuarii suprafetei terenului inscris in CF nr.1175- Tarnaveni, nr. top 507/1, situat in municipiul Tarnaveni, str. Republicii, nr.4

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA
NR.137/26.11.2015

Privind aprobarea
diminuării suprafeței terenului înscris în CF nr.1175- Târnăveni, nr. top
507/1,
situat în municipiul Târnăveni,
str. Republicii, nr.4

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, întrunit în ședința ordinară din
data de 26 noiembrie 2015;

            Văzând  Referatul de specialitate cu nr.
23477/20.11.2015, întocmit de sing. Vasile Pop.

            În temeiul art. 36
alin.(2) lit. c) și al art.45 alin.(3) din Legea nr.215/2001, privind
administrația publică locală, republicată,cu modificările și completările
ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

 

            Art.1.
Se aprobă diminuarea  suprafeței
terenului înscris în CF nr.1175- Târnăveni, nr. top 507/1, situat în municipiul
Târnăveni, str. Republicii, nr.4, de la suprafața de 277 mp înscrisă în cartea
funciară, la suprafața de 238 mp, suprafață reală.

            Art.2. Hotârârea Consiliului Local al Municipiului Târnăveni
nr.110/24.09.2015, se revocă.

Art. 3. Cu aducerea la
îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului
Târnăveni.

 

Președinte de ședință,                                                        

     Antonya Mihail

                                                                                              
Avizează pentru legalitate,

       
                                                                                                  Secretar,

                                                                                                Groza Viorel Răzvan