nr. 139 din data 26.11.2015 privind aprobarea suprafetelor unor imobile care fac parte din domeniul public al municipiului Tarnaveni si care vor fi inscrise provizoriu in cartea funciar

 ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL
TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 139/26.11.2015

Privind aprobarea suprafețelor
unor imobile care fac parte din domeniul public al municipiului Târnăveni și
care vor fi înscrise provizoriu în cartea funciară

Consiliul Local al
Municipiului Târnăveni, întrunit în ședința ordinară din data de 26 noiembrie
2015;

            Văzând  Referatul de specialitate cu nr. 23477/20.11.2015,
întocmit de sing. Petru Ovidiu din cadrul Compartimentului Cadastru și Bancă de
Date Urbane.

            În conformitate
cu dispozițiile art.155 alin.(3) din Ordinul nr.700/2014 al Directorului
General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

            În temeiul art. 36
alin.(2) lit. c) și al art.45 alin.(3) din
Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată,cu
modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă suprafețele
imobilelor care vor fi înscrise provizoriu în cartea funciară și care fac parte
din domeniul public, după cum urmează:

           Nr. CrtDenumirea
bunuluiAdresă
amplasamentSuprafața
imobilului1Clădire și
teren intravilanStr.
Dumbravei, nr. 111824 mp2Rezervor apă
5000mcStr. Lebedei,
fn.2090 mp3Rezervor apă
1000 mcStr. Lebedei,
fn.923 mp


 

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a
prezentei hotărâri se împuternicește  primarul municipiului Târnăveni.

 

Președinte de ședință,                                                        

     Antonya Mihail

                                                                                              Avizează
pentru legalitate,

        Secretar,

      Groza Viorel Răzvan