nr. 145 din data 23.12.2015 Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal construire Baza sportiva si de agrement, prin reconversie din zona industriala, pentru imobilul situat pe str. Armatei, nr.83 A beneficiar S.C. ALL METAL SOLUTIONS S.R.L. TARNAVENI

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂREA NR. 145/23.12.2015

 

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “ construire Bază
sportivă și de agrement, prin reconversie din zonă industrială, pentru imobilul
situat pe str. Armatei, nr.83 A “ beneficiar S.C. ALL METAL SOLUTIONS S.R.L.
TÂRNĂVENI

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, întrunit în ședința odinară din
data de 23 decembrie 2015;

Văzând Referatul de specialitate întocmit de Arhitectul Șef al
municipiului Târnăveni ing. Coroș Ioan, înregistrat cu nr. 24956/16.12.2015.

În baza Legii nr. 350/2001 privind urbanismul
și amenajarea teritoriului cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 36 alin. (1) și al 
art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică
locală, republicată, cu modificările și completarile ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprob㠝Planul Urbanistic Zonal “ construire Bază sportivă și
de agrement, prin reconversie din zonă industrială, pentru imobilul situat pe
str. Armatei, nr.83 A “ beneficiar S.C. ALL METAL SOLUTIONS S.R.L. TÂRNĂVENI.

Art. 2. Cu aducerea la
îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește Primarul Municipiului Târnăveni.

 

 

        Președinte de ședință,

                Bercea Ioan

                                                                                          

                                    Avizează
pentru legalitate,

                                                                                                              Secretar,

                                                                                                  Groza Viorel Răzvan