nr. 37 din 23.02.2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al „Creșei”– Serviciu social de zi pentru copii

ROMÂNIA                                                                                           

JUDEŢUL MUREŞ

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL      

 

HOTĂRÂREA nr.37/23.02.2017

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Creșei”– Serviciu social de zi pentru copii

 

 

Consiliul local al Municipiul Târnăveni în şedinţa ordinară din data de 23 februarie 2017;

Văzând  referatul de specialitate al serviciului SPAS nr.4170/21.02.2017,

În conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 867/2015 privind aprobarea Nomenclatorului Serviciilor sociale, precum si a regulamentelor- cadru de organizare si functionare a serviciilor sociale;

În baza Legii nr. 263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor, cu modificările şi completările ulterioare si a H.G. nr. 1252/12.12.2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară;

Având în vedere H.C.L. nr 36./23.02.2017 privind înfiintarea Cresei în cadrul structurii Serviciului Public de Asistenţă Socială, aflatăîn subordinea Consiliului Local al Municipiului Târnăveni,

În temeiul art. 36 alin. (3) lit. b) art. 45 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată;

HOTĂRĂŞTE:

  • Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al „Creșei” –Serviciu social de zi pentru copii, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

  • Se revoca Hotărârea Consiliului Local nr. 76/2016 .de aprobare a Regulamentului de organizare funcţionare al „Creșei ”– Serviciu social de zi pentru copii.

 

Art. 3.Cu aducerea la îndeplinire a prezenteihotărâri se însărcineazăPrimarulMunicipiului Târnăveni.

 

       

 

Presedinte de sedinta

            Incze Csaba Levente

                                                                                                                                             Secretar

                Stefan Blanaru