nr. 70 din 29.06.2017 privind dotarea Parcului auto propriu și al Direcției Poliția Locală din cadrul unității administrativ-teritoriale: municipiul Târnăveni și stabilirea consumului lunar de carburanți pentru aceste mijloace de transport.

R O M Â N I A     
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA nr. 70/29.06.2017
privind dotarea Parcului auto propriu și al Direcției Poliția Locală din cadrul unității administrativ-teritoriale: municipiul Târnăveni și stabilirea consumului lunar de carburanți pentru aceste mijloace de transport.

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în şedinţa ordinară din 29  iunie 2017;

Văzând Raportul  de specialitate nr. 12.314/19.06.2017, întocmit în cadrul Direcției economice;

În conformitate cu  prevederile art. 1 alin.5 din Ordonanța Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice și ale Legii nr.33/2011 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.55/2010 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice;

În temeiul art. 36 alin. (1), art. 45 alin.(1) și art.115, alin.(1), lit.b),  din Legea nr. 215 / 2001privind administraţia publică locală, republicată,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă consumul lunar de carburanți pentru mijloacele de transport aflate în dotarea Parcului auto propriu și al Direcției Poliția Locală din cadrul unității administrativ-teritoriale: municipiul Târnăveni, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din hotărâre.

Art.2. Nu se consideră depășire a consumului de carburant normat pe mijloc de transport, consumul care, la nivelul anului, se încadrează în limita consumului normat în raport cu numărul total de mijloace de transport, pe fiecare categorie în parte.

Art. 3.  Primarul Municipiului Târnăveni, prin direcţiile şi serviciile din cadrul aparatului de specialitate vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

        

Preşedinte de şedinţă,
   
Mihailescu Alin

                                                                                       Avizează pentru legalitate

                                                                                                  Secretar,
                                                                                            
Blănaru Ștefan