nr. 69 din 29.06.2017 privind aprobarea alocării sumelor aprobate în bugetul local al municipiului Târnăveni pe anul 2017 cultelor religioase din municipiul Târnăveni

R O M Â N I A                                                                                                
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.69/29.06.2017
privind aprobarea alocării  sumelor aprobate în bugetul  local al municipiului Târnăveni pe anul 2017 cultelor religioase din municipiul Târnăveni 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în şedinţa ordinară din 29 iunie 2017;

Văzând Raportul  de specialitate nr. 12.334/19.06.2017,  întocmit în cadrul Direcției economice;

În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute în România, cu modificările şi completările ulterioare și a Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor O.U.G. nr.82/2001 aprobate prin H.G. nr. 1265/2010;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al municipiului Târnăveni nr.42/30.03.2017 privind aprobarea bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni pe anul 2017;

În temeiul art. 36 alin. (1) şi alin.(6) lit c) şi ale   art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administraţia publică locală, republicată,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă alocarea  sumei de 100.000 lei, prevăzută  în bugetul local al municipiului Târnăveni pe anul 2017, cultelor religioase din municipiul Târnăveni, pentru continuarea construirii  şi reparării lăcaşurilor de cult după cum urmează:

Biserica Ortodoxă Târnăveni   70.000   (lei)
                          Din care:

1. Parohia ortodoxă nr.1 8.000
2. Parohia ortodoxă nr.2 3.000
3. Parohia ortodoxă nr.3 3.000
4. Parohia ortodoxă nr.5 3.000
5. Parohia ortodoxă nr.6 35.000
6. Parohia ortodoxă Bobohalma 4.000
7. Parohia ortodoxă Botorca 3.000
8. Parohia ortodoxă Boziaș 3.000
9. Parohia ortodoxă Cuștelnic 8.000

Biserica Greco catolică Târnăveni      10.000   (lei)

Din care:

  1. Parohia nr.1 Târnăveni              5.000 
  2. Parohia nr.3 Târnăveni             2.500 
  3. Parohia nr.4 Târnăveni             2.500

Biserica Romano catolică              3.500  (lei)

Biserica Baptistă                            5.000 (lei)

Biserica unitariană                         3.500 (lei)

 Biserica Reformată                     8.000 (lei)

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Primarul Municipiului Târnăveni.

 

Preşedinte de şedinţă,
   
Mihailescu Alin
 

                                                                                                                 Avizează pentru legalitate

                                                                                                                               Secretar,
                                                                                                                          
Blănaru Ștefan