nr. 93 din 31.08.2017 privind aprobarea deplasării la Hajduszoboszlo –Ungaria a domnului Megheșan Nicolae Sorin, primar al municipiului Târnăveni în perioada 15 – 17 septembrie 2017

R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.93/31.08.2017
privind aprobarea deplasării la Hajduszoboszlo –Ungaria  a domnului Megheșan Nicolae Sorin, primar al municipiului Târnăveni în perioada 15 – 17  septembrie 2017

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în şedinţa ordinară din 31 august  2017;

Văzând Raportul de specialitate privind aprobarea deplasării delegaţiei municipiului Târnăveni la Hajduszoboszlo –Ungaria  în perioada 15 – 17  septembrie 2017, întocmit de director ex. – Direcţia economică și înregistrat sub nr. 16.789/30.08.2017;

În baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr.518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului roman trimis în străinatate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu  modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 36 alin. (1) , al art. 45 alin.(1) și art.115, alin(1)  din Legea nr. 215 / 2001, privind administraţia publică locală, republicată,

HOTĂRĂŞTE:

 Art.1.         Se aprobă deplasarea în străinătate, la Hajduszoboszlo –Ungaria,  a d-lui primar  Megheșan Nicolae Sorin, în perioada 15 – 17  septembrie 2017

Art. 2.  Deplasarea se va efectua cu autoturismul proprietate personală.

Art.3. Cheltuielile ocazionate de această deplasare(cheltuielile de transport şi diurna) se vor suporta din bugetul local al municipiului Târnăveni pe anul 2017.

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni, prin Direcția economică din cadrul UAT- municipiul Târnăveni.

 

 

              Presedinte de sedinta
                Piaskovski Stanislav

 

                                                                                                        Avizeaza pentru legalitate      
                                                                                                                   Secretar,
                                                                                                                Stefan Blanaru