nr.117 din 23.11.2017 privind modificarea suprafeţei spaţiului cu altă destinaţie (magazie) situat în Bobohalma FN, cuprins în Anexa nr.1 la HCL 57/24.11.2016, poziţia 27

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ                                                                                                                          MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR.117/23.11.2017
privind modificarea suprafeţei spaţiului cu altă destinaţie (magazie) situat în Bobohalma FN, cuprins în  Anexa nr.1 la HCL 57/24.11.2016, poziţia 27

                                                                                                                                            

     Consiliul local al Municipiului Târnăveni în sedinţa ordinară din data de 23 noiembrie  2017;

         Văzând Raportul de specialitate întocmit de ing.Rusu Felicia, consilier în cadrul Direcţiei Economice, privind modificarea suprafeţei spaţiului cu altă destinaţie (magazie) situat în Bobohalma FN, cuprins în  Anexa nr.1 la HCL 57/24.11.2016, poziţia 27, înregistrat cu nr.22281/16.11.2017;

În temeiul art.36 alin.2 lit.d, alin.6 lit.a  şi art.45 alin.1  din din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

       Art.1. Se aprobă modificarea suprafeţei spaţiului cu altă destinaţie (magazie) situat în Bobohalma FN, cuprins în  Anexa nr.1 la HCL 57/24.11.2016, poziţia 27, de la 508 mp, la 282 mp, conform Anexei la prezenta hotărâre.

        Art.2.   Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.

               Preşedinte de şedinţă,               
                   Sim Florin

                                                                                                   Avizează pentru legalitate
                                                                                                               Secretar,
                                                                                                       
Blănaru Ștefan