nr. 118 din 23.11.2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru patinoarul artificial mobil situat în municipiul Târnăveni, parcul Victoria

R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 118/23.11.2017
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru patinoarul artificial mobil situat în municipiul Târnăveni, parcul Victoria

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, întrunit  în şedinţa ordinară din 23 noiembrie 2017;

Văzând referatul nr.22333/16.11.2017,  întocmit de Rusu Felicia, consilier în cadrul Direcţiei Economice, Compartiment Patrimoniu;

În temeiul art.36, alin.(2), lit.d, alin.(6), lit.a, pct.6, precum şi ale art.45, alin.(1) din Legea 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă Regulamentul de de organizare şi funcţionare pentru patinoarul artificial mobil situat în municipiul Târnăveni, parcul Victoria,  conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se împuterniceşte Primarul Municipiului Târnăveni.

 

               Preşedinte de şedinţă,               
                   Sim Florin

                                                                                                   Avizează pentru legalitate
                                                                                                                         Secretar,
                                                                                                                  
Blănaru Ștefan

Anexa 1 – Regulamentul de de organizare şi funcţionare pentru patinoarul artificial mobil situat în municipiul Târnăveni, parcul Victoria