nr.23 din 29.03.2018 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Directiei de Asistenta Sociala a municipiului Târnăveni

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL                         

HOTĂRÂREA nr.23/29.03.2018
privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Directiei de Asistenta Sociala a municipiului Târnăveni

Consiliul local al Municipiului Târnăveni, în şedinţa ordinară din data de 29 martie 2018;

Văzând referatul de specialitate nr. 6364 din 20.03.2018 al Serviciului Organizare, Salarizare, Resurse Umane, privind propunerea de aprobare a Regulamentului de organizare si functionare al Directiei de Asistenta Sociala a municipiului Târnăveni,

Conform prevederilor art.1,  alin. (3) din Hotararea Guvernului nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare si functionare ale serviciilor publice de asistenta sociala si a structurii orientative de personal și a Anexei nr. 2 la hotarăre şi  art. 41 alin.1 și alin. 3, art.112, art.113, alin.1 și alin. 3 din Legea asistentei sociale nr.292/2011 cu modificarile si completarile ulterioare,

În temeiul art. 36 alin. (3) lit. b) art. 45 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:    

Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Direcției de Asistență Socială a municipiului Târnăveni, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu data intrării în vigoare a prezenentei hotărâri se revocă orice alte prevederi contrare.

Art.3.Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.

       Preşedinte de şedinţă,
                Cimpoca Alin

                                                                                             

                                                                                     Avizează pentru legalitate,
                                                                                              Secretar,
                                                                                              Stefan Blanaru

 

Anexa –  Regulamentul de organizare și funcționare al Direcției de Asistență Socială a municipiului Târnăveni