nr. 61din 28.06.2018 privind rectificarea bugetului general consolidat al municipiului pe anul 2018

R O M Â N I A                                                                                                                
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 61/28.06.2018
privind rectificarea bugetului general consolidat al  municipiului pe anul 2018

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în şedinţa  ordinară din data de 28 iunie 2018;

Văzând Raportul la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general consolidat al  municipiului Târnăveni pe anul 2018, întocmit de director executiv – Direcţia economică  și înregistrat sub nr.12.169/20.06.2018;

În baza prevederilor  Legii   nr. 2/03.01.2018  privind bugetul de stat pe anul 2018 şi a Legii finanţelor publice locale nr.273/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 36 alin. (1) și (4) lit.”a” , al  art. 45 alin.(2), lit.”a” și a art.115, alin.(1), lit.”b”  din Legea nr. 215 / 2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

 Art. 1.    Se aprobă rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni pe anul 2018 conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.  2.   Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Primarul Municipiului Târnăveni  prin  Direcţia economică din cadrul unităţii administrativ-teritoriale: municipiul Târnăveni.            

 

              Presedinte de sedinta
               Dordea Cornel Cristian

 

               Avizeaza pentru legalitate                                                                                                         
                           Secretar,

                        Stefan Blanaru  

Anexa nr. 1 – rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni pe anul 2018