nr.­­­­­­­ 78 din 27.09.2018 privind desemnarea reprezentantilor consiliului local al municipiului Tarnaveni in consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant din municipiul Tarnaveni pentru anul scolar 2018-2019

R O M Â N I A                                                                                                               
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

 HOTĂRÂREA nr.­­­­­­­ 78/27.09.2018
privind desemnarea reprezentantilor consiliului local al municipiului Tarnaveni in consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant din municipiul Tarnaveni pentru anul scolar 2018-2019

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în şedinţa ordinară din 27 septembrie 2018;

Văzând Raportul intocmit de secretarul municipiului Tarnavni inregistrat sub nr.17023/17.09.2018;

In baza art 96 al.2 si urm din Legea educatiei nationale nr.1/2011 si a prevederilor Ordinului MEN nr.4619/2014;

În temeiul art. 36 alin. (1) şi alin.(6) lit a) şi alin.(7) lit.a) şi ale   art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administraţia publică locală, republicată,

HOTĂRĂŞTE:

Art.  1.  Se mandateaza urmatoarele persoane sa indeplineasca functia de reprezentant al consiliului local al municipiului Tarnaveni in consiliul de administratie al unitatii de invatamant preuniversitar astfel:

 • Colegiul Tehnic : Gligor Dorin
            Mihailescu Alin
             Popa Ovidiu
 • Liceul teoretic Andrei Barseanu : Cimpoca Alin
                                                             Ciulea Pavel
                                                             Modorcea Ovidiu
 • Scoala gimnaziala Traian : Voda Mircea
                                                 Tutecean Dan Cristian
                                                  Antonya Mihail
 • Scoala gimnaziala Avram Iancu : Incze Csaba
                                                           Heghes Octavian
 • Scoala Generala Nr.3 : Cirlea Emanoil
                                            Popa Felician Lucian                  
 • Gradinita nr.4 : Fodor Alexandru
                             Voda Mircea     

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicesc persoanele nominalizate la art.1.

         Presedinte de sedinta
            Incze Csaba Stefan

 

                                                                                                 Avizeaza pentru legalitate      
                                                                                                     Secretar,
                                                                                                         Stefan Blanaru