nr. 24 din 28.03.2019 privind aprobarea garantării împrumutului intern pentru investiții în valoare de 17.024.000 lei cu veniturile bugetului local al municipiului Târnăveni

 ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
CONSILIUL LOCAL
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

 HOTĂRÂREA nr.24/28.03.2019
privind aprobarea garantării  împrumutului intern pentru investiții în valoare de  17.024.000 lei cu  veniturile bugetului local al municipiului Târnăveni

 

 

                În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) şi alin. (4) lit. b), ale art. 45 alin. (2), art. 63 alin. (1) lit. c) şi alin. (4) lit. c), precum şi ale art. 115 alin. (1) lit. b), alin. (3), (5) şi (6) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată,

                Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale cap. IV din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările şi completările ulterioare;

                Tinând seama de prevederile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

                Luând în considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997,

                Tinând seama de prevederile art. 942 şi următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau convenţii,

                Luând act de:

  1. a) Hotărărea Consiliului Local nr.60/28.06.2018 a Consiliului Local al municipiului Târnăveni de aprobare a contractării unei finanțări rambursabile interne în sumă de 17.024.000 lei, destinată finanțării unor investiții
  2. b) expunerea de motive prezentată de către primarul municipiului Târnăveni, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr: 6.140/18.03.2019; 
  3. c) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr.6.138/18.03.2019;
  4. d) raportul comisiei de specialitate a consiliului local,

 

                Consiliul Local al municipiului Târnăveni în ședința ordinară din data de 28

Martie  2019 adoptă prezenta

 

 

HOTĂRÂRE

 

 

                Art. 1.  Se aprobă garantarea împrumutului intern pentru investiții în sumă de 17.024.000 lei , a cărui contractare a fost aprobat prin H.C.L. nr.60/2018, cu  veniturile prezente și viitoare ale bugetului local al municipiului Târnăveni.

                Cuantumul veniturilor cu care Municipiul Târnăveni va garanta anual, va fi egal cu obligațiile de plată a ratelor, a dobânzilor și a comisioanelor referitoare la acest împrumut, aferent anului respectiv

                Art. 2.  Se împuternicește Primarul Municipiului Târnăveni să semneze în numele și pe seama Municipiului Târnăveni, Contractul de credit de investiții  , Contractul de ipotecă asupra creanțelor rezultate din veniturile proprii ale autorității administrației publice locale, precum și Contractul de ipotecă mobiliară, între CEC BANK S.A și Municipiul Târnăveni.

                Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Târnăveni.

                Art. 4. – Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului municipiului în termenul prevăzut de lege, primarului municipiului şi prefectului judeţului Mures şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicare pe pagina de internet www.primariatarnaveni.ro

 

 

 

 

 

 

 

    Preşedinte de şedinţă,

      Piaskovski Stanislav    

 

                                                                                  

 

    Avizează pentru legalitate,

                                                                                                                Secretar,

                                                                                                          Stefan Blanaru