nr. 38 din 24.04.2019 privind aprobarea execuţiei bugetului general consolidat al municipiuluiTârnăveni la data de 31.03.2019

R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ
M
UNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂREA nr.38/24.04.2019
privind aprobarea  execuţiei  bugetului general consolidat
 al municipiuluiTârnăveni  la data de 31.03.2019

 

     Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în şedinţa ordinară din 24aprilie 2019;
     Văzând Raportul de specialitate privind aprobarea execuţiei bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni  la data de 31.03. 2019 întocmit în cadrul Direcţiei economice ș iînregistrat sub nr. 8.664/16.04.2019;
     În baza art. 49 alin (12) din Legea finanţelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare;
     În temeiul art.36 alin. (1) şi al  art. 45 alin.(2) din Legea nr. 215 / 2001, privind administraţia publica locală, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1.Se aprobă contul de execuţie al bugetului local al municipiului Târnăveni la data de 31.03.2019, conform anexelor nr. 1 – 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2.Se aprobă contul de execuţie al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii al municipiului Târnăveni la data de 31.03.2019, conform anexelor nr. 4 – 6, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Primarul Municipiului Târnăveni.

 

 

    Preşedinte de şedinţă,
        Popa Ovidiu                                                                             Avizează pentru legalitate, 
                                                                                                                Secretar,
                                                                                                             Stefan Blanaru

 

anexe1-3 privind privind aprobarea execuţiei bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni la data de 31.03.2019

anexe 4-6 privind privind aprobarea execuţiei bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni la data de 31.03.2019