nr. 45 din 24.04.2019 privind instalarea unor mijloace de semnalizare prin indicatoare, marcaje, pe Drumul Comunal DC83 intersecția DN14 A cu Bobohalma, în Municipiul Târnăveni; montarea unor indicatoare rutiere de avertizare a pericolului cu semnificația ,,trecere la nivel cu C.F. cu barieră sau semibarieră”

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

 

 HOTĂRÂREA nr.45/24.04.2019
privind instalarea unor mijloace de semnalizare prin indicatoare, marcaje, pe Drumul Comunal DC 83 intersecția DN 14A cu Bobohalma, în Municipiul Târnăveni; montarea unor indicatoare rutiere de avertizare a pericolului cu semnificația ,,trecere la nivel cu C.F. cu barieră sau semibarieră”

  

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni întrunit în şedinţa ordinară din data de 24.04. 2019;
Văzând  Referatul de specialitate cu nr. 8871/19.04.2019, întocmit de domnul  Oltean Ioan din cadrul Compartimentului Urbanism.
Conform OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice art. 30 alin(4) art. 128 alin (1) lit.,,b”.
Ținând cont de HCL nr. 60/28.06.2001 prin care străzile conform PUG-ului aprobat se află în inventarul bunurilor mobile și imobile din domeniul public al Municipiului Târnăveni fiind în proprietatea acestuia și în administrarea  Consiliului Local.
În temeiul art.36,alin(6) lit. ,,a” pct. 13,art.115 alin(1) lit.,,b” coroborat cu art.45 alin(1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată,cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă instalarea a 20 de indicatoare rutiere pe DC 83 intersecția DN14 A cu Bobohalma, conform anexei care face parte din prezenta hotarare.

Art.2. Se aprobă instalarea indicatorului rutier de avertizare cu semnificația ,,trecere la nivel cu C.F. cu barieră sau semibarieră” la pasajul C.F de pe str. 1Decembrie 1918 din mun.Târrnăveni pe sensul de mers Gănești –Târnăveni.

Art.3. Se aprobă instalarea indicatorului rutier de avertizare cu semnificația ,,trecere la nivel cu C.F. cu barieră sau semibarieră” la pasajul C.F de pe str. 1Decembrie 1918 din mun.Târrnăveni pe sensul de mers Târnăveni-Gănești.

Art.4. Se aprobă instalarea indicatorului rutier de avertizare cu semnificația ,,trecere la nivel cu C.F. cu barieră sau semibarieră” la pasajul C.F de pe str. Armatei din mun.Târrnăveni pe sensul de mers Mediaș -Târnăveni.

Art.5. Instalarea indicatoarelor din prezenta hotărâre se va realiza numai după obținerea avizului de la Poliția Rutieră Mureș.

Art. 6. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărârii, se împuternicește primarul Municipiului Târnăveni

    Preşedinte de şedinţă,
           Popa Ovidiu                                                           Avizează pentru legalitate,
                                                                                                        Secretar, 
                                                                                                  Stefan Blanaru