nr.58 din 30.05.2019 Având în vedere Raportul de specialitate inregistrat sub nr.10642/22.05.2019;

R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI                                              
CONSILIUL LOCAL

                                                                            

 HOTĂRÂREA nr.58/30.05.2019

 

    Consiliul Local al Municipiului Târnăveni întrunit  în şedinţa ordinară din 30 mai 2019;
          Având în vedere Raportul de specialitate inregistrat sub nr.10642/22.05.2019;
          In baza Hotărârii Consiliului Local nr.100/24.11.2005;
    În temeiul art. 36 si art. 45 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

HOTĂRĂŞTE:

 

             Art.1.  Incepand cu data de 01.06.2019 incetează calitatea de reprezentant al municipiului Târnăveni in AGA al SC Compania Aquaserv SA a dlui. Piaskovski Stanislav urmare a demisiei.
             Art.2.  Incepând cu data de 01.06.2019 se desemneaza ca reprezentant al municipiului Târnăveni in AGA al SC Compania Aquaserv SA dl.Beleanu Celestin Stefan.
            Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Primarul Municipiului Târnăveni.

 

  

    Preşedinte de şedinţă,                                              Avizează pentru legalitate,                          
        Popa Felician                                                                               Secretar,                         
                                                                                                        Stefan Blanaru