nr. 104 din 19 decembrie 2019 privind aprobarea necesitatii si oportunitatii achizitionarii de lucrari, servicii si produse

R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

 

 

H O T Ă R Â R E A nr. 104/19.12.2019 privind aprobarea necesitatii si oportunitatii achizitionarii de lucrari, servicii si produse

 

         Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în şedinţa ordinară din data de 19.12.1019;
         Văzând  raportul de specialitate cu nr. 23319/12.12.2019 întocmit de către şef serviciu Investiţii, achiziţii, servicii publice – ing. Muth Teodor;
         În temeiul Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;
         În baza prevederilor art. 129, alin. (4), litera a) din Ordionanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

 

HOTĂRĂŞTE

 

         Art. 1. Se aprobă  necesitatea şi oportunitatea achiziţionării urmatoarelor lucrări, servicii şi produse pe anul 2019: 

  • Actualizare indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Reabilitare, modernizare si extindere Scoala Gimnaziala Traian”, faza SF/DALI, conform OUG 114/2018

        Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Târnăveni.

 

 

             Preşedinte de şedinţă,                                                   Contrasemneaza
                  Ciulea Pavel                                                                Secretar General
                                                                                                         Ştefan Blănaru