nr. 2 30.01.2020 privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Construire Centru Cultural – Lucrari tehnico-edilitare si sistematizare pe verticala”

R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL 

 

H O T Ă R Â R E A nr. 2/30.01.2020 privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Construire Centru Cultural – Lucrari tehnico-edilitare si sistematizare pe verticala”

 

    Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în şedinţa ordinară din data de 30.01.2020;
   Văzând  Raportul de specialitate cu nr. 1997/21.01.2020 întocmit de ing. Muth Teodor, şef serviciu Investiţii, achiziţii, servicii publice;
    În temeiul art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/ 2006 privind finanţele publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare.
   În baza prevederilor art. 129, alin. 4, litera a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

 

HOTĂRĂŞTE

 

          Art. 1. Se aprobă  Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii Construire Centru Cultural – Lucrari tehnico-edilitare si sistematizare pe verticala
         Art. 2. Se aprobă  indicatorii tehnico- economici, actualizati, aferenti obiectivului de investiţii Construire Centru Cultural – Lucrari tehnico-edilitare si sistematizare pe verticala 

Principalii indicatori tehnico-economici, actualizati, ai investiţiei:

2.1. Valoarea totală a investiţiei “Construire Centru Cultural – Lucrari tehnico-edilitare si sistematizare pe verticala” 
   Evaluarea investiţiei s-a făcut în lei, la data de 06.09.2019.
   Astfel, s-a determinat că investiţia, în soluţia tehnică fundamentată în această documentaţie, este  în valoare de 1.513.309,21 lei, din care cheltuielile pentru lucrările de C+M reprezintă 1.233.557,57 lei.

2.2. Esalonarea investiţiei

Eşalonarea investiţiei pe parcursul implementarii este redată mai jos, si cuprinde atât valori aferente etapei pregătitoare cât şi valori aferente execuţiei propriu-zise a lucrărilor de construcţii.

PERIOADA               total INVESTIŢIE                 din care C+M
                                            lei (cu TVA)                     lei (cu TVA) 
ANUL 1                             1.513.309,21                  1.233.557,57 

2.3. Durata de realizare

Durata de desfăşurare a investiţiei se estimează a fi de 10 luni,  iar perioada în care se va intocmi Proiectul Tehnic si se vor efectua lucrările de construcţii este de 7 luni.

2.4. Capacităţi (în unităţi fizice si valorice)

Alimentare cu apa

   Alimentarea cu  va fi realizata  de la reteua publica a Municipiului Tarnaveni prin intermediul unui bransament.
   Alimentarea se va face prin reteua de distributie in lungime totala de 91 ml, conducta din PEID, SDR17, PE100 PN10 DE63mm in caminul existent de apa existent din fata centrului cultural conform plan de situatie.
   In caminul existent se va monta un apometru DN 50. 

Canalizare menajera

    Racordul la canalizarea menajera va fi realizat la  reteaua de canalizare existenta a Municipiului Tarnaveni.
   Racordul la canalizarea menajera  se va realiza din conducta de  PVC SN8 DN250mm, in lungime totala de 88 ml in caminul existent din strada Pompelor conform plan de situatie.

Canalizare pluviala

   Apele  pluviale provenite de pe acoperisul centrului cultural si de pe partea carosabila vor fi preluate prin geigere si transportate prin intermediul unei conducte in lungime de 246 ml  din PVC SN8 DN315mm in rigola carosabila existenta pe strada Pompelor conform plan de situatie.

Alimentare cu gaz

   Alimentarea cu gaz a Centrului Cultural se va realiza prin bransament la conducta de gaz metan existenta in strada Pompelor. Pentru executia lucrarilor se va folosi teava din polietilena Dn 63 mm PE 100 SDR 11 si fitinguri electrosudabile compatibile cu materialul tubular. Lungimea bransamentului este de 252 ml.

Alimentare cu energie electrica
            Instalaţiile electrice din cadrul obiectivului constau din:
            – punct de conexiune
            – posturi de transformare anvelopate
            – tablouri electrice;
            – instalația de protecție împotriva atingelor indirecte.
            – instalatii de electrice 20 kV montaj ingropat
            – instalatii electrice 0,4 kV montaj ingropat si aparent

Caracteristici electroenergetice

Pmax. abs. = 125 KW
Un = 3×400/230Vc.a.
Fn = 50Hz
Factor de putere = 0,92

Amenajare exterioara

Amenajarea exterioara presupune creea de parcari si alei pietonale.

Structura rutiera a parcarilor  va avea următoarea alcătuire:

– fundațiedin balast amestec optimal 0 – 63 mm – 30 cm
– 15 cm strat de bază din piatră spartă amestec optimal 0 – 63 mm
– 6 cm strat de legătură din beton asfaltic deschis cu pietriș concasat BAD22,4
– 4 cm strat de uzură din beton asfaltic BA16

Sistemul pietonal al trotuarelor va fi alcătuit din:

25 cm strat de fundație din balast amestec optimal 0 – 63 mm
– 3 cm strat de poză din nisip
– strat de uzură din pavele autoblocante din beton în grosime de 6 cm

      Sistem de împrejmuire

      Se propune imprejmuirea cu gard cu soclu din beton, fundatie continua, stalpi din teava rectangulara si panouuri de gard zincat bordurat. Pe latura de la strada Pompelor, vor fi prezente doua accese marcate de doua porti mobile.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Târnăveni.

 

 

Președinte de ședință                                                           Contrasemneaza,    
     Fodor Alexandru                                                               Secretar general
                                                                                                    Ștefan Blănaru