nr. 49/30 aprilie 2020 privind aprobarea  execuţiei  bugetului general consolidat al municipiuluiTârnăveni  la data de 31.03.2020

R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA nr. 49/30 aprilie 2020
privind aprobarea  execuţiei  bugetului general consolidat al municipiuluiTârnăveni  la data de 31.03.2020

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în şedinţa ordinară din 30aprilie 2020;

Având în vedere Referatul de aprobare nr.8.979/24.04.2020 a Primarului Municipiului Târnăveni și Raportul de specialitate privind aprobarea aprobarea  execuţiei bugetului general consolidat  al municipiului Târnăveni  la data de 31.03.2020, întocmit în cadrul Direcției economice, înregistrat sub nr.8.976/24.04.2020;

În baza art. 49 alin (12) din Legea finanţelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiulart.129,alin (4), lit. a)și art.196, lit. a) şidin  O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrative

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă contul de execuţie al bugetului local al municipiului Târnăveni la data de 31.03.2020, conform anexelor nr. 1 – 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă contul de execuţie al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii al municipiului Târnăveni la data de 31.03.2020, conform anexelor nr. 4 – 6, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Primarul Municipiului Târnăveni.

 

 

 

Președinte de ședință

      Incze Csaba

 

 Contrasemneaza,    

                                                                                                                              Secretar general

                                                                            Ștefan Blănaru