nr. 14 din 25 februarie 2021 privind alegerea viceprimarului municipiului Tarnaveni

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TARNAVENI                                                                                         
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA nr. 14 din 25 februarie 2021
privind alegerea viceprimarului municipiului Tarnaveni

 

Consiliul Local al municipiului Tarnaveni in data de 25.02.2021;

Analizând referatul de aprobare nr.4252/17,02,2021 al  Primarului municipiului Tarnaveni, în calitate de iniţiator, Raportul Secretarului general al municipiului Tarnaveni, înregistrat sub nr.­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­4253/17.02.2021;

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. b), ale art. 139 alin. (1) și alin. 6-10 coroborate cu art.148 alin.(1) și art. 152 alin. (2) și (3) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,

În temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Articol unic. Se alege în funcția de viceprimar al municipiului Tarnaveni domnul Cimpoca Alin Claudiu, consilier  local din partea Partidului National Liberal , începând cu data de 01.03.2021.

 

 

Președinte de ședință 
   Cimpoca Alin

 

                                                   Contrasemneaza,    
                                                  Secretar general
                                                  Ștefan Blănaru