nr. 39 din 26.04.2021 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Târnăveni și întabularea dreptului de proprietate privată a bunurilor care constiuie fondul locativ al municipiului, precum și a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință

R O M Â N I A                                                                        
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL      

 

HOTĂRÂREA nr. 39/26.04.2021
privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Târnăveni și întabularea dreptului de proprietate privată a bunurilor care constiuie fondul locativ al municipiului, precum și a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință

 

Consiliul local al Municipiul Târnăveni în sedinţa ordinară din data de 26.04.2021,

Având în vedere Referatul de aprobare nr.8288/15.04.2021 și Raportul de specialitate privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Târnăveni și întabularea dreptului de proprietate privată a bunurilor care constiuie fondul locativ al municipiului, precum și a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință,  întocmit în cadrul Direcției tehnice și înregistrat sub nr.8330/15.04.2021;

Ținând cont de prevederile art.28, alin.1, art.29, alin.1 și art.41, alin.(5²) din Legea nr.7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, republicată cu modificările și completările ulterioare,

În conformitate cu prevederile art.129, alin.(1) și alin.(2), lit.c , art.155, alin.1, art.196, lit.a din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ,

H O T Ă R Ă ŞT E

Art.1  Se atestă apartenența la domeniul privat al Municipiului Târnăveni a bunurilor care constituie fondul locativ al municipiului, precum și a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință, conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2  Se certifică faptul că imobilele aparținând fondului locativ al Municipiului Târnăveni, precum și a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință, prezente în Anexa nr.1 la prezenta hotărâre sunt cuprinse în inventarul domeniului privat al Municipiului Târnăveni.

Art.3   Se aprobă înscrierea dreptului de proprietate privată a Municipiului Târnăveni asupra imobilelor aparținând fondului locativ al Municipiului Târnăveni, precum și a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință, prezente în Anexa nr.1 la prezenta hotărâre.    

Art.4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni, prin Direcţia Tehnică.

                                                              

  Președinte de ședință                                                                         Contrasemneaza    

     Ciulea Pavel                                                                                     Secretar general

                                                                                                               Ștefan Blănaru