nr. 45 din 26.04.2021 privind aprobarea necesitatii si oportunitatii achizitionarii de lucrari, servicii si produse pentru anul 2021

R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

 

H O T Ă R Â R E A nr. 45/26.04.2021
privind aprobarea necesitatii si oportunitatii achizitionarii de lucrari, servicii si produse pentru anul 2021

 Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în şedinţa ordinară din data de 26.04.1021;

Văzând Referatul de aprobare nr. 8100/12.04.2021si Raportul de specialitate cu nr. 8099/12.04.2021 întocmit de către şef serviciu Investiţii, achiziţii, servicii publice – ing. Muth Teodor;

În temeiul Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;

În baza prevederilor art. 129, alin. (4), litera a) din Ordionanta Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă  necesitatea şi oportunitatea achiziţionării urmatoarelor lucrări, servicii şi produse pe anul 2021, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Târnăveni.

 

               

  Președinte de ședință                                              Contrasemneaza    

     Ciulea Pavel                                                       Secretar general
                                                                                Ștefan Blănaru  

 

 

 

 

 

ANEXĂ la Hotărârea nr.45/26.04.2021

 

 1. CU FINANŢARE DIN BUGETUL LOCAL
 2. Dotări independente
 3. Licente
 4. Aplicatie interfatare Sistem Ntional Electronic de Plati
 5. Centrala telefonica la SPCLEP
 6. Cofret comanda sirena electrica
 7. Schimbare usa exterioara la cladirea Scolii Gimnaziale A. Iancu
 8. Motocositoare
 9. Tabela electronica multisport
 10. Autoturism cu 5 locuri
 11. Buldoexcavator

 

 1. Cheltuieli de proiectare, prefezabilitate, fezabilitate
 2. Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii (DALI) „Reabilitare, modernizare si dotare Liceul Tehnologic C. Brancusi”
 3. Studiu de fezabilitate (SF) pentru obiectivul de investitii „Construire si dotare baza sportiva in localitatea Custelnic, Municipiul Tarnaveni”
 4. Actualizarea Studiului de fezabilitate si a Proiectului tehnic pentru obiectivele de investitii „Retea de canalizare menajera pe strada Paltinis, Statie de pompare ape pluviale pe strada Frumoasa”
 5. Documentatia de avizare a lucrarilor de interventii (DALI) „Modernizare strazi in Municipiul Tarnaveni (partea III)
 6. Actualizarea Studiului de fezabilitate si a Proiectului tehnic pentru obiectivele de investitii „Modernizarea strazilor Republicii, A. Iancu, Scolii si Viitorului”
 7. Studiul de oportunitate pentru Concesionarea transportului public local

 

 1. Cartarea terenului, fotogrametrie
 2. Intocmirea registrului local al spatiilor verzi
 3. Intocmirea Planului de mobilitate urbana durabila

 

 1. CU FINANTARE DIN CREDITE INTERNE

 

 1. Lucrari noi
 2. Alimentare cu apa potabila a localitatii Botorca din municipiul Tarnaveni (PT + Lucrare)