nr. 10 din 27.01.2022 privind aprobarea  Organigramei și a Statului de funcții ale Creșei Municipiului Târnăveni

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL      

                                                                                    

 HOTĂRÂREA nr. 10/27.01.2022
privind aprobarea  Organigramei și a Statului de funcții ale Creșei Municipiului Târnăveni

 

Consiliul local al Municipiului Târnăveni în şedinţa ordinară din data de 27 ianuarie 2022,

Văzând referatul de aprobare nr. 2129 din 20.01.2022 al Primarului Municipiului Târnăveni și raportul  de specialitate nr. 2130 din 20.01.2022 al Serviciului  Organizare Salarizare Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al  Primarului Municipiului Tarnaveni,

Având în vedere HCL nr. 91/24.09.2021 de aprobare a trecerii Creșei Târnăveni din cadrul Direcției de Asistență Socială, în subordinea consiliului local, ca instituție publică cu personalitate juridică,

În conformitate cu prevederile:

  • Legea nr. 263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor
  • HGR nr. 1252/ 2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară
  • OUG nr. 100/2021 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011şi abrogarea unor acte normative din domeniul protecţiei sociale
  • Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,
  • 539 lit.c, art. 540, art. 552, art. 555, art. 589 al. (2) din OUG nr.57/2019, privind Codul Aministrativ
  • Legea-cadru nr. 153/2010 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

În temeiul prevederilor art. 129, alin. 2, lit. ”d”, alin (3)  lit. c  şi alin. 7, lit. ”f”, ale art. 139, alin. 1, precum şi ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administartiv;

H O T Ă R Ă Ş T E:

 Art.1. Se aprobă Organigrama și Statul de funcții  ale Creșei Municipiului Târnăveni, instituție publică de subordonare locală cu personalitate juridică, conform Anexelor 1 si 2,  care fac parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.2. Directorul Creșei Municipiului Târnăveni va fi numit prin dispozitie a primarului (în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea-cadru nr. 153/2010 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice), până la ocuparea postului prin concurs.

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.

 

Presedinte de sedinta                                                 Contrasemneaza

   Popa Nicolae Valer                                                   Secretar general 

                                                                                   Blanaru Stefan