nr. 9 din 27.01.2022 privind menţinerea, în anul 2022, a salariilor pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale „Administrație”, utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Târnăveni și a serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Târnăveni la același nivel cu cel acordat pentru luna decembrie 2021

ROMÂNIA    
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL      

 

 HOTĂRÂREA nr. 9/27.01.2022
privind menţinerea, în anul 2022, a salariilor pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale „Administrație”, utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Târnăveni și a serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Târnăveni la același nivel cu cel acordat pentru luna decembrie 2021

  

 

Consiliul local al Municipiului Târnăveni în şedinţa ordinară din data de 27 ianuarie 2022,

Luând act de Referatul de aprobare a Primarului municipiului Târnăveni, în calitate de iniţiator, înregistrat cu nr. 1987/19.01.2022;

Având în vedere urmatoarele prevederi legale :

  • I al. (1) al. (2) din OUG nr. 130 din 17 decembrie 2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
  • 11 al.4 din Legea nr.153/2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
  • 1 al. (2) din HotarareaConsiliului local nr.5/31.01.2019
  • 1 din HotarareaConsiliului local nr.11/30.01.2020
  • 1 din HotarareaConsiliului local nr.5/19.01.2021
  • HGR nr.1071/2021pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată si Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale,

Vazand Raportul privind menţinerea, in anul 2022, a salariilor pentru funcțiille publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale „Administrație”, utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Târnăveni și a serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Târnăveni la nivelul afferent lunii decembrie 2021, înregistrat cu nr. 1988/19.01.2022;

În temeiul art.129, și art.196, lit. a) şi din  O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Prin derogare de la prevederile art.1 al. (2) din Hotărârea Consiliului Local nr.5/2019, în anul 2022, salariile aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale „Administrație”, utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Târnăveni și a serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Târnăveni, se mentin la același nivel cu cel acordat pentru luna decembrie 2021.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Târnăveni prin aparatul de specialitate.

 

 

Presedinte de sedinta                                                  Contrasemneaza

   Popa Nicolae Valer                                                    Secretar general 

                                                                                     Blanaru Stefan